Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De IJskeuken

 

Artikel 1 Definities

 

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

 

 1. Producten: Alle producten in de ruimste zin van het woord welke krachtens de Overeenkomst door Verkoper aan Koper worden geleverd.

 

 1. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Verkoper ten behoeve van de levering van producten een overeenkomst heeft gesloten.

 

 1. Verkoper: de eenmanszaak De IJskeuken, statutair gevestigd aan de Energieweg 20, 5071 NP Udenhout, met KvK-nummer 77374010.

 

 1. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Koper  en Verkoper inzake de (ver)koop c.q. levering van Producten.

 

 1. Partijen: De Partijen bij de te sluiten, dan wel gesloten Overeenkomst

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verkoper goederen en/of Producten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Koper levert. Zowel op offertes, de acceptatie daarvan en op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Verkoper overeengekomen te worden.
 3. De door Koper gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper aanvaard.
 4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 

  1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de offerte, aanbieding of order door Koper. Koper dient de ondertekende offerte, aanbieding of order naar Verkoper te sturen.
  2. Indien Koper niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, aanbieding of order, maar er desondanks uitvoering is gegeven aan de offerte, aanbieding of order door Verkoper, dan wordt de offerte, aanbieding of order als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook indien Koper Verkoper verzoekt bepaalde producten te leveren zonder formele offerte af te wachten.
  3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Verkoper, binden Verkoper slechts indien zij schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.
  4. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Verkoper binden Verkoper niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
  5. Verkoper is gerechtigd om alvorens verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven, van Koper zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

 

Artikel 4 Offertes en prijzen

 

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij door Verkoper schriftelijk anders is aangegeven. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Verkoper verstrekte gegevens waarop Verkoper zijn aanbieding heeft gebaseerd.
 2. Indien blijkt dat de door Koper verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Verkoper het recht om de prijzen hierover aan te passen of de betreffende Overeenkomst direct op te zeggen.
 3. Offertes van Verkoper zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 4. Alle bedragen genoemd in de offertes, orders en andere aanbiedingen van Verkoper zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.
 5. De overeengekomen bedragen zijn bindend. Bedragen genoemd in de offertes, orders en andere aanbiedingen van Verkoper zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Verkoper behoudt zich het recht voor om de door haar aldaar gehanteerde bedragen, ook na acceptatie door de Koper te wijzigen, om redenen waar Verkoper geen invloed op heeft.
 6. De bedragen, prijzen, afbeeldingen, aantallen, maten en gewichten gelden onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten is Verkoper niet aansprakelijk.
 7. De bedragen en prijzen genoemd in de aanbieding, orders of offertes gelden niet automatisch voor naleveringen.
 8. Aan een door Verkoper afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Koper geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Met betrekking tot de door Verkoper geleverde of te leveren Producten en de daarvoor door Koper verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Verkoper volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.
 10. Voor de levering van Producten waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. orders worden verzonden, wordt de factuur tevens als koopovereenkomst beschouwd, welke ook geacht wordt de afspraken juist en volledig weer te geven. De administratie van Verkoper is ter zake beslissend.
 11. Levertijden in offertes, orders en aanbiedingen van Verkoper en andere voor door Verkoper te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn bij benadering gegeven en slechts informatief. De genoemde termijnen hebben geen fataal karakter.
 12. Verkoper heeft het recht om de prijzen periodiek (per 1 januari van ieder jaar) te wijzigen. Koper zal hiervan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Verkoper zal Koper informeren door de prijswijzigingen op de website te publiceren.

 

Artikel 5 Monsters en modellen

 

5.1 Indien door Verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid en kwaliteit van de te leveren Producten kunnen hiervan afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

 

Artikel 6 Levering en levertijd

 

 1. De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en is uitdrukkelijk geen fatale termijn.
 2. Indien Verkoper gegevens van Koper nodig heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (zoals goedkeuring  indien overeengekomen), vangt de levertijd pas aan nadat Verkoper deze van Koper heeft ontvangen.
 3. In geval van vertraging van de levering door gewijzigde omstandigheden, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft Koper niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, te beëindigen noch om schadevergoeding te vorderen.
 4. Evenmin is Koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd om te weigeren het geleverde in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert Koper niettemin om het Geleverde in ontvangst te nemen, dan is Verkoper gerechtigd om het geleverde elders op kosten van Koper op te slaan, dan wel om het geleverde door te verkopen, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten eerder te leveren dan de uiterste leveringsdatum.
 6. Het is Verkoper toegestaan om de Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7 Levering en risico

 

 1. Verkoper kan de kosten in rekening voor vracht en behandeling in rekening brengen bij Koper.
 2. De Goederen worden verkocht ex Works. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van Koper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van Verkoper.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
 4. Indien Koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper.
 5. Wanneer de aflader c.q. vervoerder c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte Producten worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst met Koper te annuleren. Annulering op voormelde gronden brengt mee dat Koper geen schadevergoeding kan vorderen van Verkoper.

 

Artikel 8 Duur van de overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Indien en voor zover Partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, geldt dat de overeenkomst te allen tijde kan worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor om een door Koper aanvaard aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te ontbinden in onder meer doch niet uitsluitend het geval de Koper:
    1. aan Verkoper valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;

b. heeft nagelaten om de juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;

c. de Overeenkomst onder valse voorwendselen of een onjuiste voorstelling van zaken door Verkoper is aangegaan;

d. surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend;

e. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;

  f. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;

g. komt te overlijden dan wel (bij rechtspersonen) wordt geliquideerd.

 1. Indien een huurovereenkomst tussen Partijen wordt beëindigd in de zin van artikel 8.2 en/of artikel 8.4 onder f van deze Algemene Voorwaarden, is Verkoper (en/of verhuurder in deze) te allen tijde gerechtigd om het verhuurde in eigendom op te eisen. In geval van opeising van eigendom is Koper (en/of huurder in deze) verplicht het verhuurde terug te geven.
 2. Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te beëindigen als de Koper één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 3. Indien na een beëindiging blijkt dat Koper een vergoeding is verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt Koper hiervoor een laatste factuur.
 4. Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 Internationale overeenkomsten en leveringen

 

 1. Indien Verkoper een Overeenkomst met Koper heeft gesloten, waarbij Koper (niet zijnde een consument) is gevestigd buiten Nederland, is het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Internationale leveringen worden af bedrijfslocatie van Verkoper ter beschikking gesteld aan Koper. Koper is derhalve verplicht om het transport en de noodzakelijke exportvergunningen, - belastingen en andere verplichtingen op zich te nemen.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van vervoer ten behoeve van internationale leveranties.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Verkoper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe Koper, ongeacht uit welke hoofde, jegens Verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot het geleverde en/of de te leveren Producten, de tegenprestatie met betrekking tot door Verkoper verrichte en/of te verrichten Diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door Koper en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Indien Koper:
 1. één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 2. zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 3. failliet wordt verklaard;
 4. zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; of
 5. indien op het vermogen van Koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd;

is Koper in verzuim en heeft Verkoper de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die Verkoper op Koper mocht hebben ineens en direct opeisbaar.

 1. Zolang het eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 10.4.
 2. Het is Koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. Koper is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door Koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn is verstreken, wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 3. Verkoper, die zijn recht op eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, wordt door Koper toegang verleend tot de door hem geleverde Producten. Voor zover nodig machtigt Koper Verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door Verkoper zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

 

 1. Iedere verkoop, c.q. levering op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals onder andere: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 2. Eventuele voor- respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep/aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van Koper.
 3. Verkoper is bevoegd om, alvorens te starten met de werkzaamheden zoals weergegeven in de Overeenkomst, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan Koper zal worden verzonden.
 4. Koper zal de factuur betalen in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities, dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekenen van verschuldigde bedragen.
 5. Verkoper hanteert een betalingstermijn van veertien dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd. Koper betaalt de factuur binnen de geldende betalingstermijn. De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
 6. Indien de Koper niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist. In dat geval heeft Verkoper de bevoegdheid zijn (contractuele) verplichtingen op te schorten. Verkoper heeft tevens het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, zoals papieren en anderen goederen, tot aan het moment waarop Koper al hetgeen hij aan Verkoper is verschuldigd heeft voldaan.
 7. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Koper na een aanmaning of ingebrekestelling nalaat de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het op dat moment in totaal verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en andere deskundigen. Bij een Koper die niet handelt in hoedanigheid van consument bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste vijftien procent van het door Koper aan Verkoper verschuldigde bedrag. Bij consumenten zal Verkoper de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema zoals bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Koper failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd, Koper overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de door Verkoper in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen dient Koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk of per e-mail aan Verkoper kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

 

Artikel 12 Garantie

 

 1. Indien het Product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft Koper recht op herstel van het Product. Verkoper kan ervoor kiezen om het Product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het Product niet mogelijk is.
 2. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd, ontlenen, voordat algehele betaling conform de factuur van Verkoper van het Geleverde heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 13 Aanvaarding en klachten

 

 1. De ontvangstcontrole op kwaliteit en conditie van het Product berust bij Koper. Koper verplicht zich om deskundig personeel in te schakelen om terstond na ontvangst van de Producten te kunnen controleren of de Producten voldoen aan geldende EU regelgeving. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, gelden de gegevens zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 2. Reclames omtrent manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door Koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Beschadigingen dienen door Koper tevens op beeldmateriaal te worden vastgelegd, welke beelden aan Verkoper verstrekt worden door Koper.
 3. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door Verkoper slechts in behandeling genomen indien zij Verkoper rechtstreeks, binnen vijf dagen na de levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten en verstrekking van het beeldmateriaal. De reclame dient Verkoper in staat te stellen de klacht te beoordelen.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
 5. Geen reclames c.q. klachten worden geaccepteerd op partijen die aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 6. Reclames c.q. klachten geven Koper geen recht om zijn betaling op te schorten. Ook verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien reclame c.q. de klacht gegrond is, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde Producten, hetzij de Producten vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Producten. Tot verdere schadevergoeding is Verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.
 8. Eventuele verschillen tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden en hetgeen tussen Partijen is overeengekomen moeten, teneinde geldig te zijn, door Koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Koper dient Verkoper binnen vijf dagen na ontvangst van de levering hiervan op de hoogte te brengen
 9. Indien Producten  ontbreken bij de levering, en dit aan Verkoper te wijten is, behoudt Verkoper het recht om binnen twee weken na ontvangst van bericht van Koper, het ontbrekende gedeelte na te leveren, dan wel de resterende order te annuleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt ten gevolge van afwijkingen in de omvang van de levering. Verkoper is alleen gehouden klachten over een geleverde partij Producten in behandeling te nemen wanneer meer dan 20% van de geleverde Producten niet voldoet aan de productspecificatie. Voor zover leveringen zijn gefactureerd doch niet afgeleverd ontvangt Koper een creditnota.

 

Artikel 14 Retourzendingen

 

 1. Koper dient voorafgaand aan een retourzending daarvoor de schriftelijke toestemming van Verkoper te krijgen. Indien Koper de Producten retour zendt zonder dat Verkoper daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend, is Verkoper niet gehouden de retourzending te accepteren.
 2. Indien Verkoper instemt met een retourzending van de geleverde Producten, dient de retourzending door Koper te allen tijde Franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van de levering.
 3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending, conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van tenminste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer administratie- en magazijnkosten.
 4. Het in ontvangst nemen van de door Koper retour gezonden Producten houdt nimmer enige erkenning zijdens Verkoper in van welke door Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
 5. Indien conform het voorgaande Producten retour gezonden worden op grond van een gegronde reclame c.q. klacht, draagt Verkoper zorg voor transport.
 6. Het is niet mogelijk om Goederen te retourneren indien er sprake is van een onjuiste bestelling door Koper of indien er sprake is van een bestelling van Producten die bij ontvangst niet aan de verwachting van Koper voldoen, maar wel overeenstemmen met de bestelling. Dat risico komt voor rekening van Koper.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien de uitvoering van werkzaamheden door Verkoper mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Verkoper in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 2. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 15.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling (op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van Verkoper voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de Koper aan Verkoper is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Koper  en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 4. De totale aansprakelijkheid van Verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt nooit meer dan EUR 750.000,-.
 5. Tenzij nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Koper Verkoper onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verkoper ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verkoper in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Verkoper dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Verkoper. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Verkoper aansprakelijk is. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt ook als de Koper schadevergoeding vordert op grond van een ander overgenomen of verkregen recht.
 7. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem dat door Koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Verkoper geleverde Producten.
 8. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Koper. Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Verkoper is niet aansprakelijk jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een Koper.

 

Artikel 16 Inschakelen derde

 

 1. Verkoper kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Verkoper zal bij het inschakelen van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleggen met Koper.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar of een derde ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld van Verkoper.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen die zij van de andere Partij ontvangen, Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers, alsmede aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna.
 2. Indien Koper de geheimhoudingsverplichting zoals bedoelt in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden schendt, verbeurt Koper een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met een bedrag van EUR 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper op een volledige schadevergoeding.

 

Artikel 18 Overmacht

 

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan 1) overmacht van toeleveranciers van Verkoper , 2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Verkoper zijn voorgeschreven, 3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Koper aan Verkoper is voorgeschreven, 4) overheidsmaatregelen, 5) elektriciteitsstoring, 6) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 7) oorlog, 8) staking, 9) brand, 10) overstroming en 11) algemene vervoersproblemen.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom

 

 1. Verkoper is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die bestaan c.q. ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst of andere (overdrachts)akte nadrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Verkoper mag technische (voorzorgs)maatregelen nemen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 19.1.
 3. Verkoper geeft Koper enkel een gebruiksrecht op de Producten. Partijen beogen door het sluiten van de Overeenkomst nadrukkelijk geen overdracht van enig recht van intellectueel eigendom.
 4. Indien Partijen geen afspraken over gebruiksrechten hebben gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht van Koper beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper bekend te zijn gemaakt.
 5. Koper zal geen inbreuk maken op het vertrouwelijke karakter, dan wel de auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom van Verkoper. Hieronder valt onder andere het (doen) verwijderen, (laten) wijzigen en bewerken van de Producten die Verkoper beschikbaar heeft gesteld.
 6. Koper is nadrukkelijk niet gerechtigd ter beschikking gestelde Producten te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.
 7. Het uitgangspunt van artikel 19.6 van deze Algemene Voorwaarden lijdt slechts gedeeltelijk uitzondering ingeval Verkoper Producten voor Koper heeft ontwikkeld en geproduceerd. In dat geval is het Koper toegestaan om deze Producten rechtstreeks beschikbaar te stellen aan eindgebruikers van Koper, doch uitsluitend ten behoeve van het doel van de samenwerking tussen Koper en Verkoper. Verdere exploitatie en/of openbaring is uitgesloten. Voor het overige geldt het uitgangspunt van artikel 19.6 van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Verkoper heeft het recht om de intellectuele eigendomsrechten, opgedane knowhow en andere kennis c.q. informatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld ten behoeve van andere klanten van Verkoper. Daarbij zal Verkoper er zorg voor dragen dat vertrouwelijke informatie van Verkoper ook vertrouwelijk blijft. Verkoper zal zich er voor inspannen dat openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
  1. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper maakt, heeft Verkoper het recht op een direct opeisbare vergoeding van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing alsmede in voorkomende gevallen het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61).
 2. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen tussen Partijen.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Verkoper zal Koper op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

 

Februari 2020